نوشته‌ها

پیکنومتر قیر

برای تعیین میزان چگالی و چگالی نسبی قیر به کار می رود.