نوشته‌ها

کولیس تناسبی

کولیس تناسبی وسیله ایی است که جهت تعیین نسبت سوزنی و پولکی سنگدانه ها با توجه به قوانین استاندارد بین المللی ASTM یا استاندارد ملی ایران این ابزار مورداستفاده قرار می گیرد. به طوریکه با اندازه گیری نسبت طول به ضخامت میزان تطویل نسبت عرض به ضخامت میزان تورق به دست می آید.