نوشته‌ها

پیکنومتر

پیکنومتر که با نام بطری وزن مخصوص هم شناخته می شود، دستگاهی است که از آن برای تعیین چگالی یک مایع استفاده می شود. یک پیکنومتر اغلب اوقات از شیشه، با یک درز گیر محکم شیشه ای به همراه لوله ی مویین که از میان آن عبور می کند ساخته شده است تا حباب های هوا بتوانند از میان دستگاه خارج شوند. این دستگاه باعث می شود که چگالی مایع به میزان دقیقی با مقایسه با یک مایع مناسب به عنوان مرجع نظیر آب یا جیوه با استفاده از توازن تحلیلی، اندازه گیری شود. ادامه مطلب …