نوشته‌ها

پنترومتر مخروطی خاک

جهت تعیین میزان بارپذیری خاک، درصد کمپکشن ساب گرید و مقدار مقاومت نفوذی خاک استفاده میشود.