نوشته‌ها

مجموعه نمونه در آورهای خاک

مجموعه نمونه درآورها,سمبه هایی از جنس تفلون میباشند که به منظور ایجاد تراکم یا خارج کردن نمونه های دست خورده و دست نخورده خاک از داخل قالب مورد استفاده قرار میگیرد.