نوشته‌ها

میله کوبه بتن

برای کوبیدن بتن به صورت استاندارد درون قالب های مکعبی مطابق استانداردBSبه کار میرود و دارای وزن 1810گرم (کالیبره شده)میباشد.