نوشته‌ها

میله کوبه بتن

برای کوبیدن بتن به صورت استاندارد درون قالب های مکعبی مطابق استانداردBSبه کار میرود و دارای وزن 1810گرم (کالیبره شده)میباشد.

میله کوبه بتن(رامر)

موارد استفاده از میله کوبه بتن (رامر بتن)

جهت کوبیدن بتن به صورت استاندارد درون قالب های مکعبی مطابق استاندارد بی5 بهکار می رود و دارای وزن 1810 گرم(کالیبره شده) می باشد.

استاندارد  EN 12390/1