نوشته‌ها

وسایل تعیین وزن مخصوص وجذب آب سنگدانه های ماسه ای(میله ومخروط)

استاندارد : ASTM C128, EN 1097:7, BS 812
مشخصات عمومی :
ميله مخروط جذب آب و ماسه طبق استاندارد و مشخصات
مربوطه ساخته شده و براي تعيين چگالي (وزن مخصوص) و جذب آب و ماسه به كار مي‌رود.