نوشته‌ها

تشريح کلي رطوبت و جذب آب سنگدانه ها

تشريح کلي رطوبت و جذب اب سنگدانه ها

سنگدانه متناسب با جنس و ميزان تخلخل موجود قابليت جذب مقداري رطوبت در درون (در حفره هاي موجود در سنگدانه) يا در اطراف خود را دارند. مطابق تعاريف استاندارد در فيزيک مصالح ، ميزان رطوبت سنگدانه ها در هر حالت به صورت وزني طبق رابطه زير تعيين مي شود:

رطوبت سنگدانه برابر است با وزن اب تقسيم بر وزن سنگدانه هاي خشک ضربدر 100

از آنجا که ميزان رطوبت سنگدانه ها بسته به شرايط خشک شدن متفاوت است، از اين رو چهار حالت کلي زير براي توصيف شرايط رطوبتي سنگدانه ها به کار برده مي شود:

·        الف – شرايط خشک ، هنگامي که سنگدانه ها در دماي 110 درجه سلسيوس در کوره خشک شوند.

·        ب – شرايط خشک شده در هوا ، هنگامي که سنگدانه ها در هوا (دماي محيط) خشک شوند.

·        ج – شرايط اشباع با سطع خشک (SSD) ، هنگامي که درون سنگدانه ها اشباع ، ولي سطح بيروني آنها خشک باشد.

·   د- شرايط خيس ، هنگامي که علاوه بر اشباع بودن فضاي دروني ذسنگدانه از رطوبت ، غشاي رطوبتي نيز در سطح آن وجود دارد.

ادامه مطلب …