نوشته‌ها

محلول استوک

این محلول در آزمایش ارزش ماسه ای به کار میرود.

هر 85ccمحلول غلیظ استوک به وسیله آب مقطر له 3.7litreبه حجم رسانیده شود.