نوشته‌ها

محفظه فشاری وخمشی

محفظه خمشی فشاری سیمان محفظه فشاری قابل استفاده جهت قالب های 5*5*5 سانتی متر محفظه خمشی قابل استفاده جهت قالبهای 16*4*4 سانتی متر.