نوشته‌ها

ماسه استاندارد

از این ماسه سیلیسی جهت ساخت ملات سیمان و تعیین مقاومت سیمان مورد استفاده میشود و وزن آن مطابق استاندارد آن 1350 میباشد.