نوشته‌ها

بالن لوشاتلیه

این وسیله بالن استانداردی با مقطع دایره ای و از جنس شیشه پیرکس است که برای تعیین جرم حجمی سیمان پرتلند به کار می رود و با وجود سطح اتکای مناسب عدم تعادل را بسیار کاهش می دهد. قسمت بالایی گلویی در محدوده0-1mm و  18-24mm  درجه بندی شده است.