نوشته‌ها

قالب آزمایش ذوب و یخبندان

این قالب به جهت نمونه گیری بتن مورد آزمایش در تست ذوب ویخبندان با ابعاد 3X 4X 16in استفاده میشود.