نوشته‌ها

سینی قیر گالوانیزه

برای تعیین مقدار قیر پاشیده شده رود سطح جاده در واحد mمربع به کار می رود.