نوشته‌ها

میله کوبه بتن(رامر)

موارد استفاده از میله کوبه بتن (رامر بتن)

جهت کوبیدن بتن به صورت استاندارد درون قالب های مکعبی مطابق استاندارد بی5 بهکار می رود و دارای وزن 1810 گرم(کالیبره شده) می باشد.

استاندارد  EN 12390/1