نوشته‌ها

دستگاه تعیین کار پذیری به روش رینگ J شکل

از تجهیزات آزمایش J-ring  جهت بررسی دو خاصیت توانایی عبور و پرکنندگی بتن خود تراکم و همچنین پدیده انسداد ناشی از تراکم آرماتورها مورد بررسی قرار می گیرد. ادامه مطلب …