نوشته‌ها

دستگاه تعیین کارپذیری به روش باکس Lشکل

باکس L شکل جهت تعیین روانی (Flow)و قابلیت عبوری(Passing Ability) بتن خود تراکم استفاده می­شود. ادامه مطلب …