نوشته‌ها

تست اسلامپ

براي اندازگيري ميزان خميروارگي بتن از تست اسلامپ استفاده مي شود. اين تست مربوط به نمونه هاي با خميروارگي متوسط و بالا مي باشد.

اين تست به اين صورت اجرا مي شود که مخروط اسلامپ را با بتن تازه مخلوط شده پر مي کنيد، سپس ميله ضربه زن را در سه عمق در آن فرو مي کنيد. پس از پر شدن بتن تا سر مخروط ، مخروط برداشته شده و ريزش بتن بلافاصله اندازگيري مي شود.

ادامه مطلب …