نوشته‌ها

تعیین ضریب گوشه داری مصالح

با استفاده از این  وسیله استاندارد میزان فضای خالی void content سست و غیره فشرده از یک نمونه ریز دانه از سنگ دانه شرح داده و تعریف می شود.زمانیکه میزان فضای خالی از یک دانه بندی خاص اندازه گرفته شود گوشه داری مصالح ضریب کرویت و بافت سطح سنگدانه های ریز در مقیاس با یک دانه بندی مشخص شده و نیز تاثیر فضای خالی سنگدانه مطرح شده در کارایی طرح اختلاط بیان می گردد.