نوشته‌ها

تعیین زمان گیرش بتن بر اساس مقاومت در برابر نفوذ

این دستگاه جهت تعیین زمان گیرش بتن مخلوط بتن با عدد اسلامپ بزرگتر از صفر در شرایط آزمایشگاهی و نیز صحرایی استفاده میشود.