نوشته‌ها

دستگاه تراش خاک

این دستگاه جهت تراشیده شدنه نمونه خاک های سخت شده و حصول اندازه دلخواه برای تهیه نمونه هایی به قطر 38mmتا100mmطراحی گردیده وقابلیت تنظیم ارتفاع تا 230mmرا دارا میباشد.

به همراه این دستگاه یک عدد اره ی مویی نیز اراعه میگردد.