نوشته‌ها

اسلامپ بتن

وسايل اسلامپ

مجموعه اسلامپ از وسايل زير تشکيل شده است :

  1. مخروط اسلامپ با رنگ استاتيک (Slump Cone)

  2. کوبه اسلامپ فلزي (Tamping Rod)

  3. خط کش فلزي (Steel Ruler)

  4. صفحه زير (Base Plate)

  5. قيف اسلامپ (Slump Cone Funnel)

ادامه مطلب …

تست اسلامپ

براي اندازگيري ميزان خميروارگي بتن از تست اسلامپ استفاده مي شود. اين تست مربوط به نمونه هاي با خميروارگي متوسط و بالا مي باشد.

اين تست به اين صورت اجرا مي شود که مخروط اسلامپ را با بتن تازه مخلوط شده پر مي کنيد، سپس ميله ضربه زن را در سه عمق در آن فرو مي کنيد. پس از پر شدن بتن تا سر مخروط ، مخروط برداشته شده و ريزش بتن بلافاصله اندازگيري مي شود.

ادامه مطلب …