نوشته‌ها

تشريح کلي آزمايش دانه بندي مصالح

تشريح کلي آزمايش دانه بندي مصالح

دانه بندي

منظور از دانه بندي ، چگونگي توزيع قطر ذرات موجود در هر مخلوط بر حسب درصد وزني است. دانه بندي سنگدانه ها عموماً به صورت يک منحني به نام منحني دانه بندي ،که درصد وزني دانه هاي با قطر معين در مخلوط نشان داده مي شود.

براي انجام دانه بندي سنگدانه ها ، با توجه به اندازه دانه ها (درشت تر از الک شماره 200) و غير چسبنده بودن آنها، معمولاً از مجموعه اي الک استاندارد استفاده مي شود. در اين فرآيند  وزن معيني از سنگدانه هاي خشک روي درشت ترين الک در مجموعه مورد نظر ريخته شده و با دست يا دستگاه الک لرزان  طبق روش هاي استاندارد ، الک مي شود. در برخي موارد بويژه در شرايطي که سنگدانه هاي ريز حاوي مقادير نسبتاً زياد رس و لاي باشد، ممکن است از روش تر ( شست و شويي ) نيز به منظور سهولت جدا سازي ذرات چسبنده در مخلوط استفاده شود.

ادامه مطلب …