نوشته‌ها

تجهيزات و آزمون هاي آزمايشگاه نفت و قير

شرح کامل آزمونهاي آزمايشگاه نفت و قير و نحوه انجام آنها:

آزمايش خوردگي مس

Standard test method for corrosion of copper with petrooleum products

تئوري آزمايش خوردگي مس  (ASTM D130-68)

خوردگي عبارت ازانهدام و فساد يا تغيير و دگرگوني  در خواص  و مشخصات مواد (عموما فلزات) به علت واکنش آنها با محيط اطراف است.ازآنجائيکه خوردگي موجب مشکلات اقتصادي، ايمني  و ضايعات، کاهش راندمان، اتلاف محصولات، آلودگي محصولات و…..ميشود، ارزيابي خوردگي  و خسارات حاصل از آن اهميت زيادي دارد. در ضمن تهيه و يا کاربرد فرآورده هاي نفتي بواسطه وجود بعضي مواد شيميايي وهمچنين بالا بودن فشار و درجه حرارت، خوردگي هايي را در روي سطح دستگاههاي پالايش و يا موتورها ايجاد ميکند.ازجمله اين موادشيميايي سولفيدها، اسيد کلريدريک وهمچنين هوا و رطوبت ميباشد. سولفيدها بيشترازتجزيه مواد آلي گوگرد دار بوجود مي آيند واسيد کلريدريک دراثر هيدروليز نمک هايش حاصل ميشود. تشعشعات اتمي ومحيطهاي بيولوژيکي و وجود ميکروارگانيزمها نيزبرروي خوردگي موثرند. يکي ازمهمترين علل خوردگي، وجود اکسيژن محلول درمواد که به دو طريق فيزيکي (همزدن) و شيميايي (اضافه کردن موادي مانند هيدرارين) مي توان آن را ازمحلول خارج کرد. ازجمله روشهاي کنترل خوردگي ميتوان به حفاظت کاتدي، حفاظت آندي، استفاده ازپوششهاي فلزي، آلي و معدني اشاره کرد. مس وآلياژهاي آن داراي کاربرد وسيعي براي لوله کشي، لوله هاي مبدلهاي حرارتي و صفحه لوله ها، سخت افزارها، تانکها و… مي باشند. بنابراين دانستن خوردگي مس در محيطهاي مختلف براي ما مفيد خواهد بود. همچنين مس تنها فلزي است که درمقابل خوردگي هاي مختلف ازخود تغيير رنگ نشان مي دهد.

ادامه مطلب …