مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

محلول استوک

این محلول در آزمایش ارزش ماسه ای به کار میرود. هر 85ccمحلول غلیظ استوک به وسیله آب مقطر له 3.7litreبه حجم رسانیده شود.

شیکر برقی ارزش ماسه ای

اين دستگاه جهت حرکت يکنواخت در انجام آزمايش تعيين ارزش ماسه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين آزمايش تعيين نسبت حجم ماسه به کل حجم خاک و به طور خلاصه تعيين کننده اين است که ماسه تا چه حدي تميز است. دامنه حرکت افقي اين دستگاه CM 20 است که 90 حرکت […]

محلول استوک

این محلول در آزمایش ارزش ماسه ای به کار میرود. هر 85ccمحلول غلیظ استوک به وسیله آب مقطر له 3.7litreبه حجم رسانیده شود.

شیکر برقی ارزش ماسه ای

اين دستگاه جهت حرکت يکنواخت در انجام آزمايش تعيين ارزش ماسه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين آزمايش تعيين نسبت حجم ماسه به کل حجم خاک و به طور خلاصه تعيين کننده اين است که ماسه تا چه حدي تميز است. دامنه حرکت افقي اين دستگاه CM 20 است که 90 حرکت […]